เกี่ยวกับโรงเรียน HOME > About Us    

Tabbed Content
 ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดิมมีสภาพเป็นศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ใช้ชื่อว่า “ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสิงหราช” ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยรองศาสตราจารย์
ดร. ทองคูณ หงส์พันธุ์ ซึ่งเป็นอธิการบดีวิทยาลัยครูในสมัยนั้น ใช้อาคารสิงหราชเป็นอาคารเรียน
     ต่อมาศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสิงหราช ได้เปลี่ยนสภาพเป็นโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูนครราชสีมา ตามหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๑๐๔ ตอนที่ ๗๓ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๖ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ทองงอก เป็นอธิการบดีวิทยาลัยครูนครราชสีมา โรงเรียนสาธิตฯ เปิดสอนในระดับบริบาล และอนุบาล

     เมื่อวิทยาลัยครูนครราชสีมา ได้เปลี่ยนสภาพเป็น สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ตามการแบ่งส่วนราชการในพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ภายใต้การบริหารงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย เดชตานนท์ อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครราชสีมา โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูนครราชสีมา จึงได้ดำเนินงานในนามใหม่“โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏนครราชสีมา” และในปี ๒๕๔๗ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏนครราชสีมาจึงเปลี่ยนนามใหม่ว่า “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”ดำเนินงานภายใต้การบริหารของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ วิทยาลัยครูนครราชสีมา ได้รับการยกฐานะเป็น “สถาบันราชภัฏนครราชสีมา”โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูนครราชสีมาจึงมีชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏนครราชสีมา”

     ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ได้รับการยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏนครราชสีมา จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”

     ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมีการประเมิน ๓ ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยมีนโยบายขยายการเปิดชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๔, ๕, และ ๖ ในปีต่อ ๆ ไป

      ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบที่ ๒ จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน การศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมีการประเมิน ๓ ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียน

      ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปฐมวัยได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบสองโดยมีการประเมิน ๓ ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียน

      ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร ๖ ชั้น มีจำนวน ๑๕ ห้องเรียน และได้ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อเป็นสิริมงคล เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และใช้ในการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๖

      ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ภาคเรียนที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

      ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ภาคเรียนที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของ รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

      ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปฐมวัยและประถมศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฐมวัยได้ระดับดีมาก และประถมศึกษาได้ระดับดี ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

      ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ภาคเรียนที่ ๒ ถึงปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

      ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทกา ปรีดาศักดิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

      ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของ รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ดร. สุนทรี ศิริอังกูร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

      ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ดร.สุนทรี ศิริอังกูร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

      ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ไทยธานี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน

 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา
ปรัชญา
    “ความรู้คู่คุณธรรม นำไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”

วิสัยทัศน์
     มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตทักษะกระบวนการคิดสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม พึ่งตนเองได้ เป็นคนดีมีปัญญา มีความเป็นไทยคู่กับความเป็นสากล และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ
     ๑. ผลิตนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา
     ๒. กำหนดหน่วยการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นทักษะกระบวนการคิด การพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
     ๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เพิ่มพูนสติปัญญาในเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข
     ๔. จัดกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยให้กับนักเรียน
     ๕. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
     ๖. จัดระบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาที่สร้างความมั่นใจ และความพึงพอใจให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม
     ๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ

ภารกิจ
     ๑. จัดกิจกรรมแบบบูรณาการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเน้นทักษะกระบวนการ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์–จิตใจ สังคม และสติปัญญา
     ๒. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย เพื่อปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดี
     ๓. จัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ และการคิดแก้ปัญหา
     ๔. จัดหาสื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการของเด็ก
     ๕. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
     ๖. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน

เป้าหมาย
     ๑. มีการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ๑๒ มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
     ๒. มีมาตรฐานการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและมีการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภาพนอก
     ๓. จัดบรรยากาศการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
     ๔. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกของความเป็นไทย
     ๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจินตนาการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
     ๖. มีสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย เหมาะสมกับพัฒนาการผู้เรียน
     ๗. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์และมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
     ๘. ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
คำขวัญของโรงเรียน
    สุขภาพดี มีความรู้ คู่คุณธรรม

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

    
     มาจากสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นรูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๙ ซึ่งเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักรกลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือ เลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร ๗ ชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรม เดชานุภาพในแผ่นดิน โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปด รอบนอกของตราด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ด้านล่างมีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า “NAKHONRATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY”

สีของตราสัญลักษณ์มี ๕ สี คือ
     สีน้ำเงิน แทน สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม ‘มหาวิทยาลัยราชภัฏ’
     สีเขียว แทน แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๐ แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
     สีทอง แทน ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา
     สีแดง แทน ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน ๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
     สีขาว แทน ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

สีประจำโรงเรียน
     สีเขียว – เหลือง เป็นสีประจำของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนโดยกำหนดมาจากสีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ที่ตั้งของโรงเรียนสาธิตฯ
     รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
3 8 7 0 5
   Copyright © 2018. Powered by KRUDOOK I AM A TEACHER COMPUTER SATITNRRU.