การจัดการศึกษา HOME > Education    

     จัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๔๖ อยู่บนพื้นฐานบริบทของชุมชน สังคม และท้องถิ่นรอบตัวเด็ก โดยการเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้าน ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ด้วยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และนำนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาให้เต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน โดยการจัดการเรียนรู้ใช้กระบวนการคิดและกิจกรรมเป็นฐาน (Thinking and Activity Based Learning) เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่กล่าวว่า “ความรู้คู่คุณธรรม นำไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”

หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย
    ช่วงอายุ
    อายุต่ำกว่า ๓ ปี และ ช่วงอายุ ๓ - ๕ ปี
    สาระการเรียนรู้
    ประสบการณ์สำคัญ ได้แก่ ด้านร่างกาย, ด้านอารมณ์และจิตใจ, ด้านสังคม, ด้านสติปัญญา
    สาระที่ควรเรียนรู้ ได้แก่ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก, เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก, เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก, เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก
    ระยะเวลาเรียน
    ขึ้นอยู่กับอายุเด็กที่เริ่มเข้ารับการอบรมเลี้ยงดูและรับการศึกษา

โครงสร้างเวลาเรียน
     ช่วงชั้นอายุ
     ชั้นบริบาล ๑ อายุ ๒ – ๓ ปี
     ชั้นบริบาล ๒ อาย ๓ – ๔ ปี
     ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ อายุ ๔ – ๕ ปี
     ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ อายุ ๕ – ๖ ปี

เวลาเรียน
     ระยะเวลาในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย มีระยะเวลา ๔ ปี การศึกษาแต่ละปีการศึกษามีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๓๖ – ๓๘ สัปดาห์ สัปดาห์ละ ๕ วัน ใน ๑ วัน จัดกิจกรรมตามตารางประจำวัน ดังนี้

เวลา กิจกรรม
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับเด็ก ตรวจสุขภาพ เข้าห้องน้ำ
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กายบริหาร
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ล้างมือ เข้าห้องน้ำ
๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
๐๙.๒๐ – ๐๙.๔๕ น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. พักรับประทานของว่างเช้า
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมสร้างสรรค์ และกิจกรรมเสรี
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. กิจกรรมกลางแจ้ง
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. นอนพักผ่อน
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เก็บที่นอน ล้างหน้า รับประทานอาหารว่างบ่าย
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. กิจกรรมเกมการศึกษา
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เตรียมตัวกลับบ้าน (เลิกเรียน)
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
คอมพิวเตอร์
สอนเสริมโดยครูที่มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะนักเรียนได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ และสร้างสรรค์ผลงานโดยการฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

ดนตรี
สอนเสริมโดยครูสอนดนตรีจากบริษัทซีเอ็มจีกรุ๊ป เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีสุนทรียภาพทางอารมณ์ตามลักษณะที่พึงประสงค์ ตลอดจนเห็นคุณค่าของการเล่นดนตรี

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาคฤดูร้อน (Summer camp)
เป็นกิจกรรมเสริมวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมนันทนาการที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม เป็นเวลา ๔ สัปดาห์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Demonstration School of Nakhon Ratchasima Rajabhat University  
Compatible Browsers : IE8+ , Mozilla FireFox , Chome , Safari , Opera 
โทรศัพท์ 044-341-367,โทรสาร 044-341-367 E-mail : satit_nrru@hotmail.co.th
ติดตามความเคลื่อนไหว สถิติผู้เข้าชม
3 8 7 0 6
   Copyright © 2018. Powered by KRUDOOK I AM A TEACHER COMPUTER SATITNRRU.